д-р Боряна Иванова Маркова

Автобиография
Списък на публикации, постери, доклади и цитати

Научно жури:

  1. проф. д-р Валери Спиридонов
  2. проф. д-р Христо Георгиев
  3. доц. д-р Анна Корчева
  4. доц. д-р Андрей Богачев
  5. доц. д-р Румяна Мицева – пенсионер, Катедра „Метеорология и геофизика”, ФзФ на СУ

Резервни членове на научното жури:

  1. доц. д-р Боряна Ценова
  2. доц. д-р Гергана Герова – Катедра „Метеорология и геофизика”, ФзФ на СУ

Заседание на научното жури и провеждане на изпит:

10.02.2016 г. (сряда) от 10.00 часа в Учебния център на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66, където на същата дата с начален час 10.30 часа ще се проведе и конкурсния изпит

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки (Метеорология) в сектор „Метеорологични прогнози” на департамент „Прогнози”
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.