Доставка и консултантски услуги на ГИС платформа с инструменти за хидро-гео изчисления (GIS platform with hydro-geo calculation instruments) за нуждите на НИМХ – БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
16.02.2015

 

обявена на сайта на АОП под номер 9038937 16.02.2015г.
Публична покана 16.02.2015г.
Документация 16.02.2015г.
Заповед 16.02.2015г.
Протокол 05.03.2015г.
Договори с приложения към тях 17.03.2015г.
Извършени плащания 25.03.2015г.
Гаранции за изпълнение 15.05.2015г.