Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ–БАН, като средствата са по Проект

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
25.03.2015

 Проект „Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочени към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени“ Договор BG051PO001-3.3.06-0063.

 

обявена на сайта на АОП под номер 9040169 25.03.2015 г.
Публична покана 25.03.2015 г.
Документация 25.03.2015 г.
Протокол 07.04.2015 г.
Договор с приложенията към него 30.06.2015г
Извършени плащания 11.08.2015 г.
Извършени плащания 09.09.2015 г.
Извършени плащания Списък