Доставка и зареждане на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) с три обособени позиции.

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
27.04.2015
обявена на сайта на АОП под номер 9041195 27.04.2015 г.
Публична покана 27.04.2015 г.
Документация 27.04.2015 г.
Протокол 21.05.2015 г.
Договори с приложения към тях 01.06.2015г.
Гаранции за изпълнение 01.06.2015г.
Извършени плащания 26.06.2015г.
Извършени плащания 11.08.2015г.
Извършени плащания 09.09.2015г.
Извършени плащания
Списък