Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология–БАН(НИМХ-БАН)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
03.06.2015