Доставка на базов ГИС настолен софтуер и ГИС приложения за пространствен анализ към базовия ГИС настолен софтуер за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
21.08.2015
Обявено на сайта на АОП под номер 9045107 21.08.2015 г.
Документация 21.08.2015 г.
Протокол 03.09.2015 г.
Договор с приложенията към него 28.09.2015г
Извършени плащания Списък