Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ - БАН), с две обособени позиции