Извършване на текущи ремонти на оперативни работни помещения в сгради на Национален институт по метеоролгия и хидрология по 5 обособени позиции