Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН)

 

 Решение за откриване на процедура 29.08.2016 г.
 Обявление за пэръчка 29.08.2016 г.
 Документация 29.08.2016 г.
 Протоколи от работата на комисията  
 Протокол 1  12.10.2016 г.
 
 Протокол 2 12.10.2016 г.
 Протокол 3 12.10.2016 г.
 Протокол 4 12.10.2016 г.
Решение за избор на изпълнител 12.10.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 1 17.11.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 2 17.11.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 3 17.11.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 4 17.11.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 5 17.11.2016 г.
Договор с приложения по обособена позиция № 6 17.11.2016 г.
Обявление за възложена поръчка - публично състезание 17.11.2016 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.
Обявление за приключен договор 20.01.2017 г.

Пликовете с надпис предлагани ценови параметри ще бъдат отворени на 07.10.2016 г. от 10:00 часа в Учебен център на НИМХ-БАН.

Съобщение до „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОП, в срок, Ви бе изпратено копие на решението на адрес, посочен от Вас, чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Решението не е получено от Ваша страна на посоченият адрес, поради което на основание чл. 42, ал. 4 от ЗОП, то се счита за връчено от датата на публикуване на това съобщение –
публикувано на 19.10.2016г.

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
29.08.2016