Доставка на нови моторни превозни средства необходими за полеви измервания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Решение за откриване на процедура 06.06.2018 г.
Обявление за поръчка 06.06.2018 г.
Документация - pdf 06.06.2018 г.
Образци на документите в WORD формат 06.06.2018 г.
еЕЕДОП 06.06.2018 г.
Протокол № 1 от действия на комисията по подбор на участниците 02.07.2018 г.
Протокол № 2 от работата на комисията; 16.07.2018 г.
Протокол № 3 от работата на комисията; 16.07.2018 г.
Решение за класиране 16.07.2018 г.
Договор 22.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 22.08.2018 г.
Обявление за приключен договор 12.10.2018 г.

Ценовото предложение на допуснатия участник, съдържащо се в опаковката с надпис "Предлагани ценови параметри", ще бъде отворено на 13.07.2018 г. от 10.00 часа, в Учебен център на НИМХ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“, № 66. (публикувано на 10.07.2018 г.)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
06.06.2018