Конкурс докторанти - ДВ от 17.07.2015 г.

Със Заповед № I-114/18.06.2015 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

Срок за подаване на документи: 17.08.2015-16.10.2015 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдени: 1 редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология);  1 редовна и 1 задочна докторантури държавна поръчка в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство). За повече информация, моля вижте сайта на Центъра за обучение на БАН: Център за обучение на БАН: http://edu.bas.bg

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 17.07.2015 г.