Нормативна база

  • Акредитирани докторски програми в Националния институт по метеорология и хидрология:
  • Докторска програма "Метеорология" по професионално направление 4.4. Науки за земята в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика (квалификационна характеристика)
  • Докторска програма "Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия в област на висше образование 5. Технически науки (квалификационна характеристика)
  • Специализирани курсове за докторанти: