Конкурс докторанти – ДВ от 24.08.2021 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-15/05.08.2021 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти в НИМХ за учебната 2021/2022 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 70 от 24.08.2021 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 13.03.2018 г.

Със Заповед № I-39/28.02.2018 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 22 от 13.03.2018 г.

Конкурс за главен асистент в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 66, деловодство на института, тел. 02/462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98 от 08.12.2017 г.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS