Конкурси за доцент в секция «Климатология» към департамент «Метеорология», доцент в секция «Приложна метеорология» към департамент «Метеорология» и главен асистент в в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурси за доценти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в секция „Климатология“ към департамент „Метеорология” – един, и в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология” – един, и конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни изследвания на земята и планетите) в секция „Приложна метеорологи

ДВ: 
Конкурсите са обнародвани в ДВ брой 1 от 03.01.2017 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 15.07.2016 г.

Със Заповед № I-85/01.07.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 15.07.2016 г.

Конкурс за главен асистент в секция “Водностопански изследвания” към департамент „Управление и използване на водите”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция “Водностопански изследвания” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 66, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31 от 19.04.2016 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2016 г.

Със Заповед № I-39/09.03.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.

Конкурс за доцент в секция „Агрометеорология” към департамент „Климатология и агрометеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за доцент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 17.07.2015 г.

Със Заповед № I-114/18.06.2015 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 17.07.2015 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 10.03.2015 г.

Със Заповед № I-43/20.02.2015 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г. Срок за подаване на документи: 13.03.2015-13.05.2015 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдени 1 редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 4.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 18 от 10.03.2015 г.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS