Конкурс за доцент в секция „Агрометеорология” към департамент „Климатология и агрометеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за доцент

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в секция „Агрометеорология” към департамент „Климатология и агрометеорология”, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, канцеларията на института, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г.