Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2016 г.

Със Заповед № I-39/09.03.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

Срок за подаване на документи: 15.03.2016-16.05.2016 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдени: 1 редовна и 1 задочна докторантури държавна поръчка в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология). За повече информация, вижте сайта на  Център за обучение на БАН: Център за обучение на БАН: http://edu.bas.bg

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.