д-р Дамян Янчев Барантиев

Автобиография

Списък на публикации и доклади

Научно жури:

  1. проф. дн Екатерина Бъчварова
  2. доц. д-р Емилия Георгиева
  3. доц.д-р Мария Коларова
  4. доц. д-р Гергана Герова, Физически факултет на СУ
  5. доц. д-р Пламен Савов, МГУ

Резервни членове на научното жури:

  1. доц. д-р Благородка Велева
  2. доц. д-р Николай Рачев, Физически факултет на СУ

Заседанието на научното жури и провеждане на изпит:20.03.2017 г. (понеделник) от 10.00 часа в Учебния център на НИМХ-БАН, където на същата дата от 10.30 часа да се проведе и конкурсният изпит.

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в секция „Приложна метеорология”, група „Експериментален полигон – Ахтопол“ на департамент „Метеорология”, на НИМХ-БАН в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни изследвания на земята и планетите).
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 1/03.01.2017 г.