ас. Ерик Христов Етрополски

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: " Българска система за прогноза на химическото време - версии, дизайн, визуализация, верификация (валидация) "

Автореферат

Научно жури

 1. проф. дн Димитър Сираков
 2. доц. д-р Емилия Георгиева
 3. чл.-кор. Костадин Ганев - НИГГГ-БАН
 4. чл.-кор. Васил Андреев - пенсионер
 5. доц. д-р Николай Рачев - Катедра „Метеорология и геофизика”, ФзФ на СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Георгиева, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. доц. д-р Андрей Богачев
 2. доц. д-р Ренета Димитрова - Катедра „Метеорология и геофизика”, ФзФ на СУ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Емилия Георгиева
 2. чл.-кор. Костадин Ганев

Становища:

 1. проф. дн Димитър Сираков
 2. чл.-кор. Васил Андреев
 3. доц. д-р Николай Рачев

Защитата на дисертационния труд на ас. Ерик Христов Етрополски ще се проведе на 22 март 2016 г. (вторник) от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ - БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.