д-р Георги Георгиев Кошинчанов

Автобиография
Списък на публикации и доклади

Научно жури:

  1. проф. д-р Пламен Нинов
  2. доц. д-р Снежанка Балабанова
  3. доц.д-р Ирена Илчева-Михайлова
  4. проф. д-р Николай Лисев - УАСГ
  5. проф. д-р Богдан Казаков – пенсионер, УАСГ

Резервни членове на научното жури:

  1. проф. д-р Игор Няголов
  2. доц. д-р Мартина Печинова - УАСГ

Заседание на научното жури и провеждане на изпит: 22.08.2017 г. (вторник) от 10.00 часа в Учебния център на НИМХ-БАН, където на същата дата от 10.30 часа ще се проведе и конкурсният изпит.

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в секция „Хидрологични прогнози” на департамент „Прогнози и информационно обслужване” на НИМХ-БАН в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство/.
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42/26.05.2017 г.