Конкурси за доцент в секция «Климатология» към департамент «Метеорология», доцент в секция «Приложна метеорология» към департамент «Метеорология» и главен асистент в в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурси за доценти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в секция „Климатология“ към департамент „Метеорология” – един, и в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология” – един, и конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни изследвания на земята и планетите) в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология”, и трите със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, канцеларията на института, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсите са обнародвани в ДВ брой 1 от 03.01.2017 г.