Конкурс за главен асистент в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 66, деловодство на института, тел. 02/462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98 от 08.12.2017 г.