д-р Крася Петкова Колчева

Автобиография
Списък на публикации, постери, доклади и цитати
Участие в проекти и обучения

Научно жури:

  1. проф. д-р Игор Няголов
  2. доц. д-р Ирена Илчева
  3. проф. дн Евелин Монев – пенсионер, НИМХ-БАН
  4. доц. д-р Красимира Николова – пенсионер, НИМХ-БАН
  5. доц. д-р Весела Захариева – Хидротехнически факултет, УАСГ

Резервни членове на научното жури:

  1. доц. д-р Анна Йорданова
  2. проф. д-р Николай Лисев – Хидротехнически факултет, УАСГ

Заседание на научното жури и провеждане на изпит:

12.07.2016 г. (вторник) от 10.00 часа в Учебния център на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66, където на същата дата с начален час 10.30 часа ще се проведе и конкурсния изпит

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция „Водностопански изследвания” на департамент „Управление и използване на водите”
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31/19.04.2016 г.