Гл.ас. Димитър Живков Николов

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Докторант на самостоятелна подготовка.

Дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор" на тема: "Обледяване на технически съоръжения в България и други европейски страни"

Автореферат

Научно жури

 1. Доц. д-р Анелия Гочева
 2. Доц. д-р Емил Моралийски
 3. Доц. д-р Румяна Мицева - пенсионер
 4. Проф. д-р Георги Благоев - пенсионер
 5. Доц. д-р Елисавета Пенева, Катедра „Метеорология и геофизика”, ФзФ на СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Анелия Гочева

Резервни членове:

 1. Проф.дн Веселин Александров
 2. Проф. д-р Константин Ганев, НИГГГ-БАН

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. Доц. д-р Анелия Гочева
 2. Проф. д-р Георги Благоев

Становища:

 1. Доц. д-р Емил Моралийски
 2. Доц. д-р Елисавета Пенева
 3. Доц. д-р Румяна Мицева

Защитата на дисертационния труд на гл.ас. Димитър Живков Николов ще се проведе на 28 ноември (петък) 2014 г.  от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.