ас. Николай Борисов Недков

Научна специалност: 
Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
 задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: „Хидроложки прогнози и прогностични модели”.

Автореферат

Научно жури

 1. доц. д-р Снежанка Балабанова
 2. доц. д-р Ерам Артинян – ръководител на докторанта
 3. проф. д-р Николай Лисев – УАСГ
 4. проф. д-р Богдан Казаков – УАСГ
 5. доц. д-р Мартина Печинова-Атанасова – УАСГ

Председател на научното жури:доц. д-р Снежанка Балабанова, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. проф. д-р Цвятка Карагьозова
 2. доц. д-р Венци Божков – УАСГ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. д-р Богдан Казаков
 2. доц. д-р Снежанка Балабанова

Становища:

 1. проф. д-р Николай Лисев
 2. доц. д-р Ерам Артинян
 3. доц. д-р Мартина Печинова-Атанасова

Защитата на дисертационния труд на ас. Николай Борисов Недков ще се проведе на 19 април 2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66.