Конкурс за главен асистент в секция „Хидравлика на водните системи“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ (Хидроложки и водностопански изследвания и оценки за планиране и управление на язовири) в секция „Хидравлика на водните системи“ на департамент „Хидрология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе” № 66. За справки: тел. +359 2 462 4529.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 18/04.03.2022 г.