Конкурс докторанти – ДВ от 15.03.2022 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-10/25.02.2022 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2021/2022 г.

В съответствие с Решение № 437 от 2 юни 2021 г. на Министерския съвет, за НИМХ е утвърдена една редовна докторантура за учебната 2021/2022 г. по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Темата на докторантурата е: „Спътникови приложения за анализ и прогноза на състоянието на растителна земна повърхност“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, секция „Дистанционни измервания“.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628/+359 2 462 4529.

Такси за кандидатстване и за обучение в редовна докторантура за учебната 2021/2022 г.:

  • Такса за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. – 30,00 лв.;
  • Такса за обучение за учебната 2021/2022 г. – 460,00 лв.
ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г.