доц. д-р Емилия Венкова Георгиева

Научна специалност: 
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Метеорология“ в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване” към департамент „Метеорология”.

 

Научно жури в състав:

  1. чл.-кор. проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова, ИИКАВ-БАН – рецензия БГ EN
  2. проф. дфн Димитър Енчев Сираков, НИМХ – рецензия БГEN
  3. чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганчев Ганев, НИГГГ-БАН – рецензия БГ EN
  4. проф. д-р Христо Георгиев Георгиев, НИМХ – становище БГ EN
  5. доц. д-р Татяна Стойчева Спасова, НИМХ – становище БГ EN
  6. доц. д-р Мария Петрова Коларова, НИМХ – становище БГ EN
  7. доц. д-р Георги Костадинов Гаджев, НИГГГ-БАН – становище БГ EN

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Петрова Коларова


Резервни  членове:

  1. доц. д-р Христо Михайлов Червенков, НИМХ
  2. доц. д-р Ренета Недялкова Димитрова, ФзФ-СУ


Резюмета на научните трудове  на кандидата  БГ EN

Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 103 от 10.12.2021 г.