Конкурс за главен асистент в секция „Повърхностни и подземни води“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ (Маловодие, хидроложко засушаване и недостиг на вода) в секция „Повърхностни и подземни води“ на департамент ,,Хидрология” – един със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 30/15.04.2022 г.