Конкурс за главен асистент в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Метеорология“ (Средиземноморските циклони и опасните метеорологични явления в България) в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе” № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г.