Конкурс докторанти – ДВ от 12.08.2022 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-21/25.07.2022 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2022/2023 г.

В съответствие с Решение № 363 от 1 юни 2022 г. на Министерския съвет, за НИМХ са утвърдени:

 • Една редовна докторантура по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
  Темата на докторантурата е  „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, секция „Числено моделиране“ съвместно с отдел „Специализирани прогнози“.

   

 • Една задочна докторантура по докторска програма  „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки.
  Темата на докторантурата е „Минимален отток на реките в Северозападна България“, а обучението ще се провежда в департамент „Хидрология“, секция „Повърхностни и подземни води“.


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

Такси за кандидатстване и за обучение в докторантура за учебната 2022/2023 г.:

 • Такса за кандидатстване за учебната 2022/2023 г. – 30,00 лв.;
 • Такси за обучение за учебната 2022/2023 г.:
  • редовно – 460,00 лв.;
  • задочно – 230,00 лв.
ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г.