Конкурс докторанти – ДВ от 31.03.2023 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-4/13.03.2023 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2022/2023 г.

В съответствие с Решение № 363 от 1 юни 2022 г. на Министерския съвет, за НИМХ е утвърдена една редовна докторантура за учебната 2022/2023 г. по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Темата на докторантурата е „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, секция „Числено моделиране“ съвместно с отдел „Специализирани прогнози“.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

Такси за кандидатстване и за обучение в докторантура за учебната 2022/2023 г.:

  • Такса за кандидатстване за учебната 2022/2023 г. – 30,00 лв.;
  • Такса за обучение в редовна докторантура за учебната 2022/2023 г. – 460,00 лв.
ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 29 от 31.03.2023 г.