Конкурс докторанти – ДВ от 05.09.2023 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-11/21.07.2023 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2023/2024 г.


В съответствие с Решение № 441 от 22 юни 2023 г. на Министерския съвет, за НИМХ са утвърдени:

 • Една редовна докторантура по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
        Темата на докторантурата е „Спътникови приложения за анализ и прогноза на състоянието на растителна земна повърхност“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, научна секция „Числено моделиране“.
 • Една редовна докторантура по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
        Темата на докторантурата е „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, научна секция „Морски и специализирани прогнози“.
 • Една задочна докторантура по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
        Темата на докторантурата е „Асимилация на данни в регионалния нехидростатичен числен модел за прогноза на времето AROME-BG“, а обучението ще се провежда в департамент „Прогнози и информационно обслужване“, научна секция „Числено моделиране“.
 • Една редовна докторантура по докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки.
        Темата на докторантурата е „Сравнителен анализ на аналитични методи за изчисление на кривата на зависимостта: воден стоеж – водно количество за речни течения и експериментално внедряване в НИМХ“, а обучението ще се провежда в департамент „Хидрология“, научна секция „Повърхностни и подземни води“.
 • Една редовна докторантура по докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки.
        Темата на докторантурата е „Моделиране и експериментално измерване на хидроложкото влияние на горска растителност в Родопите“, а обучението ще се провежда в департамент „Хидрология“, научна секция „Повърхностни и подземни води“.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

Такси за кандидатстване и за обучение в докторантура за учебната 2023/2024 г.:

 • Такса за кандидатстване за учебната  2023/2024 г. – 30,00 лв.;
 • Такси за обучение за учебната 2023/2024 г.:
  • редовно – 460,00 лв.;
  • задочно – 230,00 лв.
ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 76 от 05.09.2023 г.