Конкурс за доцент в секция „Климатология и метеорологична база данни” към департамент „Метеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология при БАН - София, обявява конкурс за доцент

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в секция „Климатология и метеорологична база данни” към департамент „Метеорология” със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, канцеларията на института - тел. 02 462 46 29.

ДВ: 
обнародван в ДВ брой 56 от 08.07. 2014 г.