Конкурси за главни асистенти в сектор „Метеорологични прогнози” към департамент „Прогнози” и в сектор „Прогнози” на НИМХ-БАН - филиал Варна

Националният институт по метеорология и хидрология - БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”

в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Метеорология): в сектор „Метеорологични прогнози” към департамент „Прогнози”- два, и в сектор „Прогнози” на НИМХ-БАН - филиал Варна - един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, канцеларията на института, тел. 02/462-46-29.

ДВ: 
обнародван в ДВ брой 88 от 13.11.2015 г.