Конкурс за професор в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за професор

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, канцеларията на института, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр 31/19.04.2016 г.