Конкурс за главен асистент в секция “Водностопански изследвания” към департамент „Управление и използване на водите”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция “Водностопански изследвания” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 66, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31 от 19.04.2016 г.