Конкурс докторанти - ДВ от 15.07.2016 г.

Със Заповед № I-85/01.07.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г.

В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на НИМХ-БАН. За НИМХ-БАН има утвърдена 1 редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство). За повече информация, вижте сайта на  Център за обучение на БАН: Център за обучение на БАН: http://edu.bas.bg

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 15.07.2016 г.