Гл.ас. д-р Елена Свиленова Христова

Резюмета на основните резултати и научните приноси на кандидат

Научно жури:

 1. проф. дн Екатерина Бъчварова
 2. проф. д-р Христомир Брънзов
 3. проф. дн Димитър Сираков
 4. доц. д-р Крум Велчев
 5. чл.-кор. Васил Андреев, пенсионер
 6. чл.-кор. Костадин Ганев, НИГГГ-БАН
 7. доц. д-р Ренета Димитрова, Физически факултет на СУ

Председател на научното жури:проф. дн Екатерина Бъчварова

Резервни членове:

 1. доц. д-р Емилия Георгиева
 2. доц. д-р Румяна Мицева, пенсионер

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. дн Екатерина Бъчварова
 2. чл.-кор. Костадин Ганев, НИГГГ-БАН

Становища:

 1. проф. д-р Христомир Брънзов
 2. проф. дн Димитър Сираков
 3. доц. д-р Крум Велчев
 4. чл.-кор. Васил Андреев, пенсионер
 5. доц. д-р Ренета Димитрова, Физически факултет на СУ
Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в секция „Приложна Метеорология” на департамент „Метеорология“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология).
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г