Конкурс за главен асистент в секция „Хидрологични прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция „Хидрологични прогнози” към департамент „Прогнози и информационно обслужване” – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, деловодството на института, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от 26.05.2017 г.