Конкурс докторанти - ДВ от 18.07.2017 г.

Със Заповед № I-84/04.07.2017 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на НИМХ-БАН. За НИМХ-БАН има утвърдена 1 редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство). За повече информация, вижте сайта на  Център за обучение на БАН: Център за обучение на БАН: http://edu.bas.bg

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 58 от 18.07.2017 г.