Конкурс докторанти - ДВ от 13.03.2018 г.

Със Заповед № I-39/28.02.2018 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.

Срок за подаване на документи: 13.03.2018-11.05.2018 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдена 1 (една) редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство). За повече информация, вижте сайта на  Център за обучение на БАН: http://edu.bas.bg

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 22 от 13.03.2018 г.