Конкурс за професор в отдел „Специализирани прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за професор

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Метеорология“ (Стохастично моделиране в метеорологията и хидрологията) в отдел „Специализирани прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе” № 66. За справки: тел. +359 2 462 4529.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 62/06.08.2019 г.