Рилка Стефанова Вълчева

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема:“Изследване на регионален климат с използване на числени модели с висока разделителна способност”

Автореферат

Научно жури

 1. доц. д-р Андрей Георгиев Богачев
 2. проф. д-р Валери Григоров Спиридонов
 3. доц. д-р Николай Рачев - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
 4. доц. д-р Елисавета Пенева - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
 5. доц. д-р Георги Гаджев - НИГГГ-БАН

Председател на научното жури:доц. д-р Андрей Георгиев Богачев

Резервни членове:

 1. доц. д-р Боряна Димитрова Ценова
 2. чл.-кор. дн Николай Георгиев Милошев - НИГГГ-БАН

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Андрей Георгиев Богачев
 2. доц. д-р Елисавета Пенева

Становища:

 1. проф. д-р Валери Григоров Спиридонов
 2. доц. д-р Николай Рачев
 3. доц. д-р Георги Гаджев

Защитата на дисертационния труд на Рилка Стефанова Вълчева ще се проведе на 28.06.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в зала „Акад. Любомир Кръстанов“ на НИМХ в гр. София, бул. “Цариградско шосе” 66