Гл. ас. инж. Весела Щилянова Райнова

Научна специалност: 
Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство).
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Докторант на самостоятелна подготовка.

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: „Оценка статуса в долните участъци на големите български притоци на р. Дунав с оглед управление на водоползването”

 

Автореферат

Научно жури

 1. проф. д-р инж. Пламен Нинов, НИМХ-БАН
 2. доц. д-р инж. Красимира Николова, НИМХ-БАН
 3. доц. д-р Мариан Върбанов, НИГГГ-БАН
 4. доц. д-р инж. Кръстьо Даскалов, УАСГ
 5. доц. д-р инж. Мартина Печинова, УАСГ

Председател на научното жури: проф. д-р инж. Пламен Нинов

Резервни членове: 

 1. проф. д-р Цвятка Карагьозова, НИМХ-БАН
 2. доц. д-р Николай Лисев, УАСГ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р инж. Красимира Николова
 2. доц. д-р Мариан Върбанов

Становища:

 1. проф. д-р инж. Пламен Нинов
 2. доц. д-р инж. Кръстьо Даскалов
 3. доц. д-р инж. Мартина Печинова

Защитата на дисертационния труд на гл. ас. инж. Весела Щилянова Райнова ще се проведе на 16 декември (вторник) 2014 г.  от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.