Гл.ас. Албена Иванова Ватралова

Научна специалност: 
Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Редовен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: "Оценка на технологичната ефективност на филтърни системи за допречистване на градски отпадъчни води"

Автореферат

Научно жури

 1.  доц. д-р Ирена Илчева, НИМХ-БАН
 2. проф. дтн инж. Румен Арсов, ХТФ, УАСГ
 3. доц. д-р инж. Ирина Костова, ХТФ, УАСГ
 4. доц. д-р инж. Драган Драганов, ХТФ, УАСГ
 5. доц. д-р хим. Григор Михайлов - ХТФ, УАСГ

Председател на научното жури: доц. д-р Ирена Илчева, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж.-хим. Иванка Михайлова, бивш ИВП (пенсионер)
 2. проф. дтн инж. Евелин Монев, бивш ИВП (пенсионер)

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. дтн инж. Румен Арсов, ХТФ, УАСГ
 2. доц. д-р инж. Драган Драганов, ХТФ, УАСГ

Становища:

  1. доц. д-р Ирена Илчева, НИМХ-БАН
  2. доц. д-р инж. Ирина Костова, ХТФ, УАСГ
  3. доц. д-р хим. Григор Михайлов - ХТФ, УАСГ

Защитата на дисертационния труд на гл.ас. Албена Иванова Ватралова ще се проведе на 27 април (понеделник) 2015 г.  от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН,  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.