ас. Георги Георгиев Кошинчанов

Научна специалност: 
Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: „Хидроложко и хидравлично моделиране на избрани поречия за нуждите на изграждане на системи за ранно предупреждение от наводнения”

Автореферат

Научно жури

 1. проф. д-р Пламен Нинов
 2. доц. д-р Снежанка Балабанова
 3. проф. д-р Николай Лисев – УАСГ, научен ръководител на докторанта
 4. доц. д-р Мартина Печинова-Атанасова – УАСГ
 5. проф. д-р Богдан Казаков – УАСГ

Председател на научното жури:проф. д-р Пламен Нинов, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. проф. д-р Цвятка Карагьозова
 2. доц. д-р Венци Божков – УАСГ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. д-р Богдан Казаков
 2. доц. д-р Снежанка Балабанова

Становища:

 1. проф. д-р Николай Лисев
 2. проф. д-р Пламен Нинов
 3. доц. д-р Мартина Печинова-Атанасова

Защитата на дисертационния труд на ас. Георги Георгиев Кошинчанов ще се проведе на 24 март 2017  г. (петък) от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66.