Д-р инж. Снежанка Стоянова Балабанова

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в секция „Оперативни анализи и прогнози“ на департамент „Хидрология“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност 02.15.20. Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.

Резюмета на основните резултати и научните приноси на кандидата

 

Научно жури:

 1. проф дн инж. Оханес Сантурджян
 2. проф. д-р инж. Страхил Герасимов
 3. проф. д-р инж. Богдан Казаков – УАСГ
 4. доц. д-р Добри Димитров – НИМХ
 5. доц. д-р инж. Пламен Нинов – НИМХ
 6. доц. д-р Валери Спиридонов – НИМХ
 7. доц. д-р инж. Стефан Модев – УАСГ

Председател на научното жури:доц. д-р Добри Димитров - НИМХ

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж. Цвятка Карагьозова – НИМХ
 2. доц. д-р инж. Николай Лисев – УАСГ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. д-р инж. Богдан Казаков
 2. проф дн инж. Оханес Сантурджян

Становища:

 1. проф. д-р инж. Страхил Герасимов
 2. доц. д-р Добри Димитров
 3. доц. д-р инж. Стефан Модев
 4. доц. д-р инж. Пламен Нинов
 5. доц. д-р Валери Спиридонов
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 94 от 29.11.2011 г.