Гл.ас. д-р Христо Михайлов Червенков

Резюмета на основните резултати и научните приноси на кандидат

Научно жури:

 1. проф. дн Димитър Сираков
 2. проф. дн Веселин Александров
 3. проф. д-р Валери Спиридонов
 4. проф. д-р Димитър Атанасов
 5. чл.-кор. Костадин Ганев, НИГГГ-БАН
 6. проф. дн Иван Димов, ИИКТ-БАН
 7. доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет на СУ

Председател на научното жури:проф. д-р Димитър Сираков

Резервни членове:

 1. проф. д-р Таня Маринова
 2. доц. д-р Николай Рачев, Физически факултет на СУ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. дн Веселин Александров
 2. проф. дн Иван Димов, ИИКТ-БАН

Становища:

 1. проф. дн Димитър Сираков
 2. проф. д-р Валери Спиридонов
 3. проф. д-р Димитър Атанасов
 4. чл.-кор. Костадин Ганев, НИГГГ-БАН
 5. доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет на СУ
  Научна специалност: 
  Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в секция „Климатология” на департамент „Метеорология“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология).
  ДВ: 
  Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г.