ас. Дамян Янчев Барантиев

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: „Характеристики на атмосферния граничен слой в крайбрежната зона на град Ахтопол по содарни и  моделни данни”

Автореферат

Научно жури

 1. проф. дфн Екатерина Бъчварова
 2. доц. д-р  Емилия Георгиева
 3. доц. д-р Гергана Герова - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
 4. доц. д-р Николай Рачев - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
 5. чл.-кор Костадин Ганев - НИГГГ-БАН

Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Георгиева, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. доц. д-р Андрей Богачев
 2. доц. д-р Румяна Мицева -  катедра „Метеорология и геофизика, ФзФ, СУ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Емилия Георгиева
 2. доц. д-р Гергана Герова - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

Становища:

 1. проф. дфн Екатерина Бъчварова
 2. доц. д-р Николай Рачев - катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
 3. чл.-кор Костадин Ганев - НИГГГ-БАН

 

Защитата на дисертационния труд на ас. Дамян Янчев Барантиев ще се проведе на 18 октомври 2016 г. (вторник) от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66.