д-р Васко Николаев Гълъбов

Автобиография
Списък на публикации и цитирания

Научно жури:

  1. проф. д-р Христо Георгиев
  2. доц. д-р Боряна Ценова
  3. доц. д-р Анна Корчева
  4. доц. д-р Николай Рачев, СУ „Св. Климент Охридски”
  5. доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ-БАН

Резервни членове на научното жури:

  1. доц. д-р Пламен Нейчев
  2. доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски”

Заседанието на научното жури и провеждане на изпит: 28.02.2018 г. (сряда) от 10.00 часа в Учебния център на НИМХ-БАН, където на същата дата от 10.30 часа да се проведе и конкурсният изпит.

Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в секция „Морски прогнози” на департамент „Прогнози и информационно обслужване”, на НИМХ-БАН в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98/08.12.2017 г.