ас. Васко Николаев Гълъбов

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
самостоятелна форма на обучение

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: „Създаване на система за прогнози на опасни хидродинамични явления в крайбрежната зона на Черно море”.

Автореферат

Научно жури

 1. проф. д-р Валери Спиридонов
 2. доц. д-р Анна Корчева, научен ръководител на докторанта
 3. чл.-кор. Костадин Ганев, НИГГГ-БАН
 4. доц. д-р Николай Рачев, СУ „Св. Климент Охридски”
 5. доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски”

Председател на научното жури:проф. д-р Валери Спиридонов, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. проф. дн Димитър Сираков
 2. доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ-БАН

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Николай Рачев
 2. доц. д-р Елисавета Пенева

Становища:

 1. проф. д-р Валери Спиридонов
 2. чл.-кор. Костадин Ганев
 3. доц. д-р Анна Корчева

Защитата на дисертационния труд на ас. Васко Николаев Гълъбов ще се проведе на 18 юли 2017  г. (вторник)  от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66.